Mga Patakaran at Pamamaraan

Patakaran sa Pagkapribado

Napakahalaga ng pagkapribado sa Internet at tiwala mo sa amin at sa tagumpay ng aming negosyo. Kumokolekta kami ng impormasyon tungkol sa aming mga gumagamit at dito namin ibabalangkas ang uri ng impormasyong nakalap namin at ano ang ginagawa namin dito. Makikita mo rin kung paano mo mababago ang anumang impormasyong ipinagkatiwala mo sa amin. Mangyaring tandaan na naaangkop lang ang patakarang ito sa aming website myfxchoice.com. Sa pagbisita sa webpage na ito, sumasang-ayon ka sa pangongolekta ng personal na datos at ang paggamit ng mga cookie.

Ang impormasyong nakolekta

Kapag nag-sign up ka para sa isang Demo o Live account sa amin, kokolektahin at iimbakin ang sumusunod na impormasyon tungkol sa iyo (Datos Mo) para sa mga layuning pampangasiwa, panserbisyo at/o legal:

 • Personal na impormasyon, tulad ng mga pangalan, address, personal na numero ng pagpaparehistro at email address, atbp. (Personal na Impormasyon)
 • Impormasyong Pinansyal (Impormasyong Pinansyal) para sa pagsusuri ng kredito
 • Impormasyon sa pattern ng trapiko sa website at mga IP address

Iniimbak at pinapanatiling kompidensyal ang Datos Mo ayon sa lehislasyon sa proteksiyon ng personal na datos, at ang pagpoproseso nito, na naangkop sa hurisdiksiyon kung saan matatagpuan ang FXChoice, ayon sa ipinapaliwanag sa ibaba sa ilalim ng “Pagsisiwalat ng Personal na Datos”.

Paggamit ng mga cookie

Gumagamit kami ng mga cookie upang mangolekta ng impormasyon. Ang isang cookie ay isang maliit na file ng datos na iniimbak ng isang website sa hard disk ng iyong computer para sa layunin ng pagtatago ng mga talaan kung kailan ka pumupunta sa website. Pinahihintulutan kami ng mga cookie na pagandahin ang kaginhawaan ng paggamit, halimbawa, sa pag-aalala sa iyong mga password at kagustuhan sa panonood, na siyang pinahihintulutan kang puntahan ang iba’t-ibang bahagi ng website na para sa “mga miyembro lang” nang hindi muling magpaparehistro. Higit pa rito, gumagamit kami ng mga cookie upang sukatin ang aktibidad sa website at gumawa ng mga pagpapabuti at update batay sa aling lugar ang pinupuntahan at alin ang hindi.

Hindi kami gumagamit ng mga cookie upang kumuha ng impormasyong hindi orihinal na ipinadala sa isang cookie. Hindi kami gumagamit ng impormasyong inilipat sa pamamagitan ng mga cookie para sa anumang layuning pampromosyon o marketing na direkta nang walang pahintulot mo.

Paano namin ginagamit ang impormasyong nakolekta

Kumokolekta kami ng parehong personal at pinagsama-samang impormasyon para sa iba’t-ibang layunin.

Ginagamit ang impormasyon:

 • Upang pagandahin ang nilalaman ng website
 • Upang i-customize ang nilalaman at/o layout ng website para sa bawat indibidwal na gumagamit
 • Upang abisuhan ang gumagamit tungkol sa mga update sa website
 • Upang magpadala ng mga newsletter o impormasyon tungkol sa ibang mga pagkakataon na sa tingin namin ay pag-iinteresan mo. Ipapadala lang namin ito sa iyo kung ipinahayag mo na nais mong matanggap ang naturang impormasyon.

Kinokolekta ang Personal na Impormasyon kapag binibigyan kami ng impormasyon ng aming mga gumagamit sa oras na magparehistro sila para maging miyembro, o kapag nag-aaplay para sa isang account. Nililimitahan namin ang pangongolekta ng Personal na Impormasyon sa anong kinakailangan upang pangasiwaan ang aming negosyo at maglingkod sa iyo ng mahusay na serbisyo.

Kabilang sa impormasyon sa pattern ng trapiko ang impormasyon tungkol sa kung aling mga webpage ang inaakses o pinupuntahan ng aming mga gumagamit, at kung gaano karaming gumagamit ang naglo-log in sa aming mga websites araw-araw. Ginagamit lang ang ganitong uri ng impormasyon sa pinagsama-samang anyo nito, na nangangahulugang hindi makikilala ang indibidwal na gumagamit.

Maaari rin naming gamitin ang impormasyon nakalap namin upang ipagbigay-alam sa iyo ang mga bagong produkto o serbisyong mayroon o isinasaalang-alang, teknikal na problema, survey sa kasiyahan ng customer o update sa account at nauugnay na layunin.

Maaaring gamitin ang iyong email address kaugnay sa aming mga produkto at serbisyo (kabilang ang anumang mga kampanya sa marketing na nauugnay sa mga produkto o serbisyong ito). Kung hindi mo nais na makatanggap ng naturang marketing material mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Live Chat o magbukas ng isang ticket ng katanungan.

Pagsisiwalat ng personal na datos

Inoobliga kami ng batas na ituring ang iyong datos na kompidensyal at hindi namin maaaring ipasa o gamitin ang anuman sa iyong datos nang walang mga balidong legal na batayan.

Lahat ng datos mo ay nakikinabang sa ganap na proteksiyong ito at isisiwalat lang sa mga ikatlong partido, tulad ng mga pampangasiwaan o panghukumang awtoridad, kung aatasan kaming gawin ito alinsunod sa naaangkop na batas, o kung nagbigay ka ng nakasulat na pahintulot mo sa naturang pagsisiwalat. Maaari mong bawiin ang naturang pahintulot o baguhin ang saklaw nito sa anumang oras.

Nang walang pagkiling sa itaas, maaari naming isiwalat ang sumusunod na impormasyon:

 • Pangkalahatang datos ng customer, tulad ng pangalan, address at personal na numero ng pagpaparehistro, sa mga kompanyang nagsasagawa ng mga pampangasiwang gawain para sa amin.
 • Pangkalahatang datos ng customer tungkol sa mga corporate na customer sa mga institusyong pinansyal na sumasailalim sa propesyonal na kalihiman, para sa layunin ng mga serbisyo ng marketing at pagpapayo.

Paano baguhin/itumpak ang iyong impormasyon

Maaari mo ring kusang piliing baguhin ang iyong datos sa pamamagitan ng paggamit ng pahinang ‘I-edit ang Profile Mo’ na matatagpuan mo sa pangunahing menu ng aming lugar ng mga miyembro. Kung may anumang mga tanong o alalahanin ka, huwag mag-atubiling magsumite ng isang ticket ng katanungan o tumawag sa amin sa +52 556 826 8868.

Patakaran sa pag-refund sa card

 1. Dapat gawin ang mga refund sa parehong currency ng paunang deposito.
 2. Hindi maaaring hilingin ng kliyente ang refund sa isang halagang higit sa halaga ng deposito maliban kung pinahihintulutan ng nauugnay na tagaproseso ng card at ng bangko ng kliyente ang mga naturang transaksiyon. Sa madaling salita, hindi maaaring mas mataas ang kabuuang halaga ng refund kaysa sa kabuuang halaga ng deposito.
 3. Hindi pinahihintulutan ang mga pagbabayad mula sa ikatlong partido. Ang mga halagang idineposito mula sa isang card ng ikatlong partido ay ibabalik sa parehong card sa oras na ibinigay sa FXChoice ang mga documento ng pagkakakilanlan ng may-ari ng card.
 4. May karapatan ang kliyente na gumamit ng higit sa isang card basta’t lahat sila ay pagmamay-ari ng kliyente; gayon pa man, naaangkop pa rin ang ikalawang talata sa bawat card nang hiwalay.
 5. Upang sumunod sa probisyong nilalaman ng ikalawang talata, minsan ay maaaring iproseso ang iisang kahilingan ng pagbabayad sa ilang transaksiyon.
 6. Kung sakaling may isang card na napawalang-bisa ang ginamit para magdeposito, o napalitan ito, teknikal na hindi posible ang mga refund at sa ganitong mga kaso, may karapatan ang FXChoice na tanggihan ang hinihiling na transaksiyon alinsunod sa probisyong itinakda sa unang talata ng aming Patakaran sa Refund.
 7. Ang bayad na sisingilin ay magdedepende sa tagaproseso ng card na magagamit para sa bawat bansa.
 8. Upang iproseso ang isang pagwi-withdraw, may karapatan ang FXChoice na humiling ng karagdagang dokumentasyong nauugnay sa pagbabayad, kung kinakailangan, upang sumunod sa mga legal na pangangailangan at panloob na pamamaraan.

Patakaran sa pagdeposito at pagwi-withdraw

 1. Mga paraan ng pagbabayad: Maaari lang magdeposito at mag-withdraw ang mga kliyente gamit ang mga paraan ng pagbabayad na matatagpuan sa mga seksiyong ‘Deposito at Pagwi-withdraw’ sa kanilang Backoffice. Bilang pangkalahatang alituntunin, dapat gamitin ng kliyente ang parehong paraan ng pagbabayad na ginamit para sa mga pagwi-withdraw. Kung sakaling hindi ito posible, pahihintulutan ng FXChoice Limited ang kliyenteng gumamit ng ibang paraan ng pagbabayad, basta’t mapapatunayan ng kliyente na ang account na nakarehistro sa bagong paraan ng pagbabayad na ito ay nasa pangalan niya. Sa ganitong mga kaso, dapat magkatugma rin ang currency ng deposito at pagwi-withdraw. Kung sakaling huminto sa paglilingkod ng serbisyo ang isang tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad na ginagamit ng FX Choice Limited sa isang panahon, may karapatan ang FX Choice Limited na ipagpaliban ang pagwi-withdraw hanggang maibalik ang mga serbisyo. Kapag permanenteng ititigil ang mga serbisyo ng isang tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad, mag-aalok ang FX Choice Limited ng mga alternatibong opsiyon upang sumunod sa mga pangangailangang nabanggit sa itaas (mas mabuti sana kung sa parehong currency at may-ari ng account).
 2. Account sa pagbabayad: Bilang pangkalahatang alituntunin, dapat gamitin ng kliyente ang parehong account sa pagbabayad na ginamit niya para sa mga pagwi-withdraw. Kung sakaling hindi ito posible, pahihintulutan ng FX Choice Limited ang kliyenteng gumamit ng ibang account sa pagbabayad, basta’t mapapatunayan ng kliyente na ang bagong account sa pagbabayad ay pagmamay-ari niya.
 3. Currency: ang mga currency na maidedeposito o maiwi-withdraw ay iyong mga matatagpuan lang sa mga seksiyong ‘Mga Deposito at Pagwi-withdraw’ at sinusuportahan ng bawat tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad.

  Ang mga kabayaran sa mga currency na hindi sinusuporta ay maaaring gawin ayon sa sariling pagpapasiya ng FX Choice Limited sa bawat kaso.

  Maliban kung mabibigyang-katwiran ng mga espesyal na sitwasyon, hindi makakapag-withdraw ang mga kliyente sa isang currency na naiiba sa currency na ginamit nila para magdeposito.

  Nauunawaan ng kliyente na sa mga kaso kung saan ang isang deposito o pagwi-withdraw ay ginawa sa mga currency na hindi kabilang sa mga currency na matatagpuan sa mga seksiyong ‘Mga Deposito at Pagwi-withdraw’ ng website ng kompanya o sa currency na naiiba sa currency ng account na popondohan o kung saan ibabalik ang pera, maaaring kailangang magsagawa ang FX Choice ng kumbersiyon ng currency. Sa ganitong mga sitwasyon, ibabalik o idedeposito ng FX Choice Limited ang mga pondo pagkatapos bawasan ng anumang mga singil sa kumbersiyon o ibang mga singil na natamo ng FX Choice Limited.

  Kapag pinoproseso ang isang kahilingan ng pagwi-withdraw, gagamitin ng FX Choice Limited ang panloob na rate ng currency na nanggaling sa currency provider na naglilingkod sa FX Choice Limited sa petsa ng pagwi-withdraw.

 4. Mga pagbabayad ng ikatlong partido: Mahigpit na ipinagbabawal ang mga pagbabayad mula sa ikatlong partido. Ito ang dahilan kung bakit ang FX Choice Limited ay may karapatang kanselahin ang deposito o pagwi-withdraw ng kliyente kung may pagtatangkang gamitin ang isang account ng ikatlong partido. Kung sakaling ang isang deposito ay nagmula sa isang accoung ng ikatlong partido, ililipat ang mga pondo pabalik sa parehong mga detalye ng account na pinanggalingan nila. Kung mangyayari ito, sisingilin ang kliyente ng lahat ng gastos para sa transfer.
 5. Tinatanggap ng kliyente ang buong responsabilidad para sa kasapatan ng mga detalyeng itinakda sa kanyang aplikasyon sa pagdeposito o pagwi-withdraw.
 6. May karapatan ang FX Choice Limited na hilingin ang lahat ng karagdagang detalyepaglilinaw o dokumentong kailangan para iproseso ang mga transfer nang tama o sumunod sa mga naaangkop na regulasyon at mga pamamaraang KYC at AML. Kung, sa anumang oras, hindi nasiyahan ang FX Choice Limited sa dokumentasyong ibinigay ng kliyente na kaugnay sa isang pagwi-withdraw o deposito, inilalaan ng FX Choice Limited ang karapatang ibalik sa nagpadala ang anumang bahagi ng mga pondo pagkatapos bawasan ng anumang mga bayad sa transfer o ibang singil na natamo ng FX Choice Limited o kanselahin o antalahin ang pagpoproseso ng pagbabayad hanggang maibigay ang kinakailangang impormasyon.
 7. Takdang panahon ng pagpoproseso: Sumasang-ayon ang kliyente na ang pagpoproseso ng mga kahilingan ng refund ay maaaring magtagal nang hanggang 24 na oras sa mga araw ng trabaho (sarado sa Sabado’t Linggo) mula sa sandaling makumpirma ang kahilingan malibang kung kinakailangan pa ng mga karagdagang detalye, paglilinaw o dokumento. Sa ganitong mga kaso, ang palugit na 24 na oras ay magsisimula sa pagtanggap ng hiniling na impormasyon. Tinatanggap ng kliyente na ang pagpoproseso ng isang kahilingan ng refund sa ilalim ng kasalukuyang patakaran ay nangangahulugan na isusumite ng FX Choice Limited ang kahilingan ng refund sa tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad nito. Walang tinatanggap na responsabilidad ang FX Choice Limited sa kung gaano katagal bago maisagawa ng kinauukulang tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad o mga partner nito ang kahilingan.
 8. Mga bayad: May karapatan ang FX Choice Limited na sumingil ng mga bayad para sa mga deposito at pagwi-withdraw. Kakalkulahin ang halaga nito batay sa mga gastos na babayaran ng kompanya kapag ipinapatupad ang kahilingan ng pagwi-withdraw ng kliyente. Ang impormasyon sa mga bayad na sisingilin ay matatagpuan sa website ng kompanya at sa Backoffice ng kliyente. Kung sakaling may pagkakaiba-iba, ang impormasyong naka-post sa Backoffice ng kliyente ang mananaig. Ang FX Choice Limited ay may karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na singilin ang kliyente ng isang karagdagang bayad (kung naaangkop) kapag ang kliyente ay gagamit ng ibang sistema ng pagbabayad upang mag-withdraw ng mga pondo.
 9. Kapag naibigay nang maayos ang mga serbisyo ng FX Choice Limited, sumasang-ayon ang kliyenteng hindi humiling o humingi ng isang refund o chargeback mula sa kanyang bangko o tagabigay ng credit card sa anumang oras sa panahon o pagkatapos gamitin ang mga serbisyo ng FX Choice Limited. Ang anumang pagtatangkang gawin ito ay maituturing na paglabag sa Kasunduan ng Kliyente, at maaaring managot ang kliyente. Gayon pa man, kung makakatanggap ang FX Choice Limited ng isang chargeback para sa anumang transaksiyon, inilalaan namin ang karapatang hawakan ang kasalukuyang balanse ng Kliyente sa amin at ipadala ang mga pondo pabalik pagkatapos na nabawasan ang lahat ng singil na nauugnay sa chargeback.
 10. Kung may sapat na dahilan para maghinala na ang pinagmulan ng mga pondo ng kliyente at lahat ng kanyang aktibidad ay salungat sa aming Anti-Money Laundering (AML) na Manwal o anumang ibang mga panloob na patakaran o kung sakaling may anumang mapanlinlang/ilegal na gawain o aktibidad na may direkta o hindi direktang ilegal na intensiyon, inilalaan ng FX Choice Limited ang karapatang unilateral na tanggihan ang mga pagdeposito sa o pagwi-withdraw ng pondo mula sa mga account ng kliyente, i-freeze ang mga asset, suspendihin ang anumang aktibidad sa trading sa mga account nang walang paunang abiso, kanselahin ang demanda para sa mga deposito o pagwi-withdraw, hawakan ang mga pondo o i-refund ang mga natanggap na pondo ayon sa sarili nitong pagpapasiya. Aabisuhan ang mga kliyente na obligado ang FX Choice Limited na ipagbigay-alam sa mga kinauukulang institusyon ng pamahalaan tungkol sa bawat salungatan sa patakarang AML at isisiwalat nito ang datos ng kliyente. Sa ganitong mga kaso, dapat bayaran ng kliyente ang mga direkta at hindi direktang pagkalugi at pinsala na naranasan ng kompanya o mga ikatlong partido bilang resulta ng mga pagkilos ng kliyente at may karapatan ang FX Choice Limited na ibawas ang mga kinauukulang halaga mula sa mga pondo ng kliyente.
 11. Sa mga kaso ng pang-aabuso ng sistema ng trading o anumang mga aktibidad na salungat sa karaniwang layunin ng serbisyo o nang walang magandang loob, may karapatan ang FX Choice Limited na
  • Isara ang mga posisyon ng kliyente kaagad at nang walang paunang abiso
  • Antalahin ang mga pagwi-withdraw ng kliyente hanggang makalkula ang pinsala
  • Harangan ang profile ng kliyente
  • At ibawas ang tubo bilang resulta ng mapanlinlang na trading.
 12. Kung ang trading account ng isang Kliyente sa FXChoice ay hindi aktibo (na nangangahulugang isang account kung saan walang mga trade ang isinagawa) sa isang (1) taon at ang balanse ng trading account na ito ay mas mababa sa USD 5 (o katumbas sa ibang currency), karapat-dapat ang FXChoice, ayon sa sarili nitong pagpapasiya, na isara ang trading account at wakasin ang Kasunduan ng Kliyente sa kliyente sa pagsapit ng isang taong kawalan ng aktibidad sa trading account.
 13. Kung napagpasiyahan ng FXChoice na isara ang trading account at wakasin ang Kasunduan ng Kliyente sa ilalim ng mga sitwasyong ipinahayag sa ilalim ng talata 12, tutukuyin ng FXChoice ang petsa ng pagwawakas (sa pamamagitan ng email) isang buwan bago ang pagwawakas. Sa kasong ito, maaaring ilipat ng FXChoice ang balanse mula sa account sa anumang ibang bukas na account na may kahit man lang isang parehong may-ari o account na hinirang ng Kliyente. Ang mga pondong hindi hiniling ng Kliyenteng ibalik sa isang eksaktong sistema ng pagbabayad ng Kliyente ay ituturing na ipinapaubaya at magiging pag-aari ng FX Choice Limited.
 14. Kung ang trading account ng isang Kliyente sa FXChoice ay hindi aktibo (na nangangahulugang isang account kung saan walang mga trade ang isinagawa) sa limang (5) taon at ang balanse ng trading account na ito ay higit sa USD 5 (o katumbas sa ibang currency), karapat-dapat ang FXChoice, ayon sa sarili nitong pagpapasiya, na isara ang trading account at wakasin ang Kasunduan ng Kliyente sa kliyente sa pagsapit ng limang taong kawalan ng aktibidad sa trading account.
 15. Kung napagpasiyahan ng FXChoice na isara ang trading account at wakasin ang Kasunduan ng Kliyente sa ilalim ng mga sitwasyong ipinahayag sa ilalim ng talata 14, tutukuyin ng FXChoice ang petsa ng pagwawakas (sa pamamagitan ng email) isang buwan bago ang pagwawakas. Sa kasong ito, maaaring ilipat ng FXChoice ang balanse mula sa account sa anumang ibang bukas na account na may kahit man lang isang parehong may-ari o account na hinirang ng Kliyente. Ang mga pondong hindi hiniling ng Kliyenteng ibalik sa isang eksaktong sistema ng pagbabayad ng Kliyente ay ituturing na ipinapaubaya at magiging pag-aari ng FX Choice Limited.
 16. Kung natukoy ng FXChoice na ang isang Kliyente ay mamamayan o residente ng isang bansang hindi nasa listahan ng mga karapat-dapat na bansa alinsunod sa aming alituntunin sa money laundering at ibang mga panloob na alituntunin, may karapatan ang FXChoice, ayon sa sarili nitong pagpapasiya, na isara ang trading account at wakasan ang ugnayan sa Kliyente.
 17. Kung napagpasiyahan ng FXChoice na isara ang trading account at wakasin ang Kasunduan ng Kliyente sa ilalim ng mga sitwasyong ipinahayag sa ilalim ng talata 16, tutukuyin ng FXChoice ang petsa ng pagwawakas (sa pamamagitan ng email) isang linggo bago ang pagwawakas. Sa kasong ito, maaaring ilipat ng FXChoice ang balanse mula sa account sa anumang ibang bukas na account na may kahit man lang isang parehong may-ari o account na hinirang ng Kliyente. Ang mga pondong hindi hiniling ng Kliyenteng ibalik sa isang eksaktong sistema ng pagbabayad ng Kliyente ay ituturing na ipinapaubaya at magiging pag-aari ng FX Choice Limited.

Mga alituntuning AML

Kinikilala ng FX Choice Limited ang mahalagang tungkulin ng pinanyal na sektor para maunahan at mabisang mapigilan ang mga aktibidad sa money laundering at pagpopondo ng terorismo.

Malawak ang pagbibigay-kahulugan ng money laundering at kabilang dito ang lahat ng anyo ng paghawak o pagmamay-ari ng kriminal na ari-arian, kabilang ang pagmamay-ari ng mga nalikom sa krimen ng isang tao at pagpapadali sa anumang paghawak o pagmamay-ari ng kriminal na ari-arian. Maaaring magkaroon ng anumang anyo ang kriminal na ari-arian, kabilang ang pera, mga panagot, tangible at hindi tangile na ari-arian.

Inaatasan ang FX Choice Limited ng Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act 2008 [Panukalang-Batas sa (Pagpigil ng) Money Laundering at Terorismo] ng Belize (ang Batas), na nagtatakda ng mahihigpit na pampangasiwaang pangangailangan sa lahat ng mga institusyong pinansyal.

Inoobliga ng batas ang kompanya na ipakilala at sumunod sa Manwal ng Anti-Money Laundering at pagpigil sa pagpopondo ng terorismo (ang AML na Manwal), na, kasama ang lahat ng nauugnay na panloob na patakaran at alituntunin ay ang pangunahing haligi ng mga panloob na sistema ng kontrol na naitakda upang subaybayan ang pagsunod sa mga pamamaraang ipinakilala ng FX Choice Limited para sa pagpigil at pagtukas ng money laundering.

Ang tungkulin ng pagsunod ay responsable sa pagkumpirma ng pagtalima sa iba’t-ibang mga pamamaraang anti-money laundering sa pamamagitan ng mga audit na idinisenyo nang espesipiko at ibang mga functional na audit.

Inaatas ng aming AML na Manwal ang mga miyembro ng Lupon ng Mga Direktor, Ehekutibo, Pinuno at Tagapamahala ng mga dibisyon ng Kompanya, miyembro ng kawani, at sinumang ibang taong may kinalaman sa mga pagpapatakbo ng mga serbisyong inaalok. Dapat mahigpit na sundin ng mga tauhan ng Kompanya ang mga pamamaraan at rekomendasyong nilalaman ng AML na Manwal. Alam ng mga empleyado ang bigat ng mga aktidad sa money laundering at pagpopondo ng terorismo, ang kanilang mga obligasyong ayon sa batas, at hinihikayat silang makipagtulungan at iulat kaagad ang mga kahina-hinalang transaksiyon.

Inaatas ng aming AML na Manwal at ng batas na magtakda at magmintina ang FX Choice Limited ng mga espesipikong patakaran at pamamaraan upang protektahan ang negosyo ng mga kliyente nito, ang negosyo nito at ang sistemang pinansyal laban sa paggamit ng mga ito para sa money laundering. Idinisenyo ang mga pamamaraang ito upang makamit ang dalawang pangunahing layunin:

 1. Upang mapadali ang pagkilala at pag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksiyon;
 2. Upang tiyakin sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasagawa ng prinsipyo ng ‘kilalanin ang iyong customer’ at ang pagmimintina ng mga sapat na pamamaraan sa pagtatago ng mga talaan, kung sakaling maimbestigahan ang isang customer, na maibibigay ng institusyong pinansyal bilang bahagi nito sa pinagdaanan ng audit.

Ibinibigay ng AML na Manwal at lahat ng panloob na pamamaraan ang mga panuntunang dapat sundin sa Kompanya upang makatulong sa pagtuklas at pagpigil sa mga aktibidad sa money laundering at pagpopondo ng terorismo alinsunod sa batas.

Dapat isagawa ng lahat ng empleyado ng kompanya ang kanilang mga tungkulin ayon sa mga panuntunang itinakda sa AML na Manwal at mga nauugnay na panloob na regulasyon ng kompanya.

Ang mga regulasyon sa AML ng kompanya ay sumasailalim sa isang patuloy na pagsusuri at update ng Departamento ng Pagsunod upang tiyakin ang ganap na pagsunod sa kasalukuyang lehislasyon, mga regulasyon at ang mga direktiba ng International Financial Services Commission.