Mga Tuntunin at Kondisyon

Mga Tuntunin at Kondisyon

Pagmamay-ari ng Site

Ang FXChoice ay ang nagmamay-ari at nagmimintina ng website na ito. Ang pag-download o pagkopya ng anumang bagay mula sa website na ito ay hindi ililipat ang pagmamay-ari nito sa iyo. Anumang bagay na dadalhin mo sa website na ito ay magiging ari-arian ng FXChoice at maaaring gamitin para sa anumang layuning ituturing na angkop. Inilalaan ng FXChoice ang lahat ng karapatang-sipi at karapatan sa tatak-pangkalakal para sa materyales na nasa site na ito at ipapatupad nito ang mga naturang karapatan sa buong saklaw ng batas.

Akses

Ang site na ito, at ang impormasyong kabilang dito, ay hindi nilalayon para sa mga mamamayan o residente ng mga hurisdiksiyon kung saan ang paggamit nito ay magiging labag sa batas. Hindi rin ito ipapamahagi o ilalathala sa isang paraan na magdudulot sa kompanya, o ang mga kaanib nito, na mangailangan ng paglilisensiya sa loob ng hurisdiksiyong iyon.

Pagtatatuwa ng Garantiya at Limitasyon sa Pananagutan

Hindi ginagarantiya ng FXChoice ang katumpakan ng mga materyales at impormasyong ibinigay dito at tahasang itinatatuwa nito ang mga garantiya ng kakayahang maikalakal o kaangkupan. Hindi responsable o mananagot ang FXChoice, ang mga kaanib at empleyado nito para sa anumang uri ng pagkalugi o pinsalang magmumula sa website na ito o nilalaman nito, at hindi rin ginagarantiya ng FXChoice ang katumpakan nito.

Ang impormasyon sa site na ito ay para lamang sa mga layunin ng impormasyon. Hindi ito dapat ituring bilang anumang uri ng alok o pangangalap ng sinumang tao. Masidhi naming pinapayo sa iyo na humingi ng payo ng isang tagapayong pinansyal bago magsagawa ng anumang pamumuhunan. Walang bagay sa site na ito ay dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan mula sa FXChoice.

Naangkop ang pagte-trade ng mga instrumentong pinansyal para sa mga indibidwal na:

 • nakakaalam sa mga bagay na may kinalaman sa pamumuhunan
 • makakaya ang pang-ekonomiyang panganib ng pamumuhunan
 • nauunawaan ang mga kaakibat na panganib
 • naniniwala na ang pamumuhunan ay naaangkop sa kanila at sa kanilang mga pangangailangang pinansyal
 • hindi kailangan ang liquidity ng pamumuhunan

Mga Site na May Link

Naglalaman ang website na ito ng mga link sa mga panlabas na website na inaalok ng mga ikatlong partido. Hindi namin nasuri ang nilalaman ng mga website na ito at kaya ay tinatanggihan namin ang anumang responsabilidad para sa mga materyales na naka-post sa mga site na iyon, at hindi rin namin kinakatigan o inirerekomenda ang anumang mga serbisyo o produktong inaalok sa kanila.

Seguridad

Mangyaring tandaan na hindi ginagarantiya ang seguridad ng email sa Internet. Sa pagpapadala sa amin ng sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng paraang ito, tinatanggap mo ang mga kaakibat na panganib.

Pagkapribado

Pananatilihing kumpidensiyal sa loob ng kompanya ang anumang personal na impormasyong ibibigay mo sa amin, maliban kung aatasan kami ng batas na isiwalat ang naturang impormasyon. Maaaring subaybayan at kolektahin ng mga sistema ng pagsubaybay sa website ang iyong impormasyon tungkol sa iyong aktibidad habang nasa site na ito. Ginagamit ng FXChoice ang impormasyong ito upang pagandahin ang mga inaalok nito sa mga kliyente nito.

Naaangkop na Batas at Hurisdiksiyon

Sa pag-akses sa site na ito, sumasang-ayon ka na lalapatan ka ng mga batas ng Belize sa lahat ng bagay na nauukol sa paggamit at mga serbisyo ng site na inaalok dito. Sumasang-ayon ka rin na ang Mga Hukuman ng Belize ang may eksklusibong hurisdiksiyon sa mga naturang bagay. Kung hindi maipapatupad ang alinman sa Mga Tuntunin at Kondisyon, ito ay maituturing bilang pinalitan ng iba pa na itinuring bilang angkop na maipapatupad o ayon sa isang probisyon ng batas, na siyang pinakamalapit sa intensiyon ng mga partido. Hindi pinapalitan o binabago ng kasunduang ito ang anumang ibang mga kontrata at kasunduang mayroon ka sa FXChoice.

Hindi nakadirekta ang site na ito sa anumang hurisdiksiyon at hindi ito nilalayong gamitin sa anumang paraan na labag sa lokal an batas o regulasyon.

Mga karapatan at obligasyon para sa mga may-ari ng card

Mga Kahulugan

Ang “mga organisasyon ng card” ay tumutukoy sa MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe o anumang ibang asosasyon o organisasyon ng card na naaangkop dito;

Ang “card” ay tumutukoy sa isang balidong pambayad na card kabilang ang, nguni’t hindi limitado sa, mga credit o debit card na may logo ng MasterCard, VISA o JCB o ng anumang ibang asosasyon o organisasyon ng card na naaangkop dito;

Ang “may-ari ng card” ay tumutukoy sa isang taong ipinagkalooban ng isang Card at sinumang awtorisadong gumagamit ng naturang Card;

Ang “virtual POS/POS” ay tumutukoy sa isang lohikal na device para sa malayuang pagtanggap ng mga elektronikong pagbabayad gamit ang mga pambayad na card sa pamamagitan ng website na https://myfxchoice.com.

Ang “mga serbisyo” ay nangangahulugang mga serbisyo sa trading ng Forex, ang pag-aalok ng mga nangungunang solusyon para sa trading ng Forex, mahahalagang metal at mga CFD;

Ang “tagabigay ng serbisyo” ay tumutukoy sa kompanyang FX Choice Limited (FXChoice), isang Kompanya ng Kalakalang Internasyonal na may numero ng rehistro na 105,968 at ang rehistradong address sa Belize, Belize City, Corner of Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, na pinangagasiwaan ng Financial Services Commission (FSC);

Ang “website” ay nangangahulugang site ng World Wide Web na https://myfxchoice.com, kung saan inaalok ng FXChoice ang mga serbisyo nito.

Ang “pinagtatalunang pagbabayad” ay ang pamamaraan para sa isang refund, na buo o bahagi, ng isang tiyak na halagang binayaran ng isang transaksiyon ng card. Gagawin ang naturang refund sa kaganapan ng mga paglabag na mangyayari sa pagtanggap ng pagbabayad, o kung isinagawa ang isang transaksiyon sa ilalim ng mga mapanlinlang na kondisyon, o sa inisyatiba ng may-ari ng card.

Ang “isang iregular na transaksiyon” o isang transaksiyong isinagawa sa ilalim ng mga “mapanlinlang” na kondisyon ay nangangahulugang ito ay isang transaksiyong sinadyang (kusang) isinagawa gamit ang isang card o mga detalye ng card na nakuha nang ilegal (isang nawala o ninakaw na card o isang card na nakuha batay sa mga dokumentong peke, atbp.) pati na rin gamit ang isang peke o counterfeit na card o gamit ang mga ninakaw na detalye ng card. Isinasagawa ang naturang transaksiyon nang walang kaalaman at pagsang-ayon ng tunay na may-ari ng card at ng kanyang pahintulot, at hindi niya tinatanggap ang mga gastos na nauugnay dito.

Ang Mga Tuntunin at Kondisyong ito ay para sa pagseserbisyo sa mga pagbabayad sa card gamit ang virtual POS terminal, at pinamamahalaan nila ang ugnayan sa pagitan ng kompanyang FXChoice at ng mga customer nito, na nagmumula sa pagtanggap, pagpoproseso at pagseserbisyo sa mga pagbabayad sa card para sa Mga Serbisyong inaalok ng kompanyang FXChoice sa website na https://myfxchoice.com, na pagmamay-ari ng kompanya.

Sa pag-akses sa website na ito, sumasang-ayon, tinatanggap at nauunawaan ng customer ang mga sumusunod na Tuntunin at Kondisyon.

Mga karapatan at obligasyon ng tagabigay ng serbisyo:

 1. Kailangang isagawa ng tagabigay ng serbisyo ang mga pagbabayad sa card ng mga customer nito alinsunod sa mga pangangailangan para sa pagpoproseso ng mga naturang pagbabayad na itinakda sa naangkop na lehislasyon at ang mga naaangkop na alituntunin para sa pagtanggap ng mga pagbabayad sa card sa Internet.
 2. Kailangang tanggapin ng tagabigay ng serbisyo ang mga legal na pagbabayad gamit ang lahat ng card ng bangko na may mga tatak-pangkalakal ng Visa, MasterCard, Maestro, atbp.
 3. Magkakaroon ang tagabigay ng serbisyo ng karapatang unilateral na magtakda ng mga karagdagang pangangailangan o paghihigpit para sa pagtanggap ng mga pagbabayad sa card.
 4. Ang tagabigay ng serbisyo ay may patakaran sa pagiging kompidensyal, Paunawa sa Proteksiyon ng Datos at Patakaran para sa proteksiyon ng personal na datos at komersyal na lihim.
 5. Ang anumang personal na impormasyon ng mga may-ari ng card na ibibigay sa tagabigay ng serbisyo ay ituturing na kompidensyal at hindi isisiwalat sa anumang ikatlong partido maliban sa ilalim ng anumang paglilitis ayon sa regulasyon o legal na paglilitis ayon sa naaangkop na batas. Maaari ring maisiwalat ang mga detalye ng may-ari ng card details sa mga counterparty ng FXChoice tulad ng mga institusyong pinansyal o ibang mga tagabigay ng serbisyo o serbisyo ng pagbabayad kapag kailangang-kailangan para sa aming mga serbisyo.
 6. Ang tagabigay ng serbisyo ay hindi iniimbak, ginagamit o ipinapamahagi ang mga numero ng mga pambayad na card at impormasyong CVV2/CVC2, na nalaman nito bilang resulta ng isinagawang aktibidad na sumasailalim sa Mga Tuntunin at Kondisyong ito para sa mga layuning hindi iyong mga tinukoy sa Mga Tuntunin at Kondisyong ito, maliban kung inaatas ng batas o mga alituntunin ng mga internasyonal na organisasyon ng card.
 7. Sa kaganapan ng anumang hinala o napatunayang alinlangan tungkol sa hindi awtorisadong pag-akses sa impormasyong inimbak ng tagabigay ng serbisyo para sa mga numero ng mga card at ibang impormasyon ng card, obligado itong ipagbigay-alam sa may-ari ng card kaagad, basta’t ang FXChoice ay may kinakailangang impormasyon upang matukoy sila at makipag-ugnayan sa kanila.
 8. May karapatan ang tagabigay ng serbisyo na tanggihan ang isang pagbabayad sa card sa kaganapan ng:
  1. isang hindi balidong pambayad na card;
  2. kawalan ng kakayahang kumpirmahin ang pagsasagawa ng transaksiyon;
  3. mga alinlangan tungkol sa pagkalegal ng transaksiyon;
  4. hinala ng peke o counterfeit na pambayad na card;
  5. hindi matagumpay na pagkilala (pagpapatunay) sa may-ari ng card;
  6. imposibleng pagpapatunay sa may-ari ng card;
  7. utos ng nauugnay na bangko/tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad.
 9. Maaaring maghanda ang tagabigay ng serbisyo ng isang mensaheng biswal na makikita ng may-ari ng card pagkatapos niyang makatanggap ng awtorisasyon, pagkatapos ng pagtanggi ng transaksiyon, kapag isinasagawa ang isang pagbabayad sa card sa pamamagitan ng virtual POS.
 10. Obligado ang tagabigay ng serbisyo na maghandog ng maaasahang kontrol para sa pagtanggap ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng virtual POS nito upang hindi pahintulutan ang mga transaksiyon na hindi tumutugon sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kondisyong ito.
 11. Obligado ang tagabigay ng serbisyo na tiyaking nakasaad sa Website kung anong uri ng mga pambayad na card ang tinatanggap para sa mga pagbabayad, pati na rin ang antas ng seguridad ng mga tinatanggap na pagbabayad na pinasimulan ng mga card ng bangko.
 12. Karapat-dapat ang mga kompanya ng pagpoproseso ng card ng tagabigay ng serbisyo na imbakin ang impormasyon tungkol sa order ng pagbabayad na isinagawa ng may-ari ng card ayon sa mga nauugnay na alituntunin para sa pagtanggap ng mga pagbabayad gamit ang mga card ng bangko sa Internet nang hindi bababa sa 13 (labintatlong) buwan mula sa petsa ng pagsasagawa ng transaksiyon.
 13. Maaaring kanselahin ang mga serbisyong binabayaran sa tagabigay ng serbisyo sa ilalim ng Kasunduan ng Kliyente ng tagabigay ng serbisyo.
 14. Ang tagabigay ng serbisyo ay walang karapatang mag-alok at magbigay ng mga kalakal at serbisyong ipinagbabawal ng batas.
 15. Ang anumang mga pagkilos ng isang customer na nagdedeposito sa isang trading account, gamit ang virtual POS terminal, ay mangangahulugan ng buong pagtanggap niya sa Mga Tuntunin at Kondisyon ng tagabigay ng serbisyo at ang Kasunduan ng Kliyente nito, mga dugtong dito, at ibang mga alituntunin, regulasyon at iskedyul na itinakda ng tagabigay ng serbisyo.
 16. Obligado ang tagabigay ng serbisyo na isagawa ang aktibidad sa negosyo na hindi pinahihintulot ang pag-aalok at pagbibigay, nang direkta o hindi direkta sa pamamagitan ng virtual POS at/o website nito, ng mga sumusunod na kalakal at serbisyo:
  1. Pornograpiya ng bata;
  2. Paglalarawan ng mahigpit na karahasan at kabuktutan;
  3. Mga kalakal at serbisyong labag sa karapatang-sipi, counterfeit na kalakal at imitasyon ng mga sikat na tatak-pangkalakal;
  4. Kalakalan ng mga inireresetang gamot;
 17. Ang Mga Tuntunin at Kondisyong ito ay pinangangasiwaan ang ugnayan sa pagitan ng mga customer at ng tagabigay ng serbisyo tungkol sa pagtanggap, pagpoproseso at pagseserbisyo sa mga pagbabayad na hindi cash gamit ang mga pambayad na card sa POS terminal, batay sa website.
 18. Obligado ang tagabigay ng serbisyo na isagawa ang mga aktibidad sa negosyo ng pag-aalok at pagbebenta ng mga serbisyo sa pamamagitan ng virtual POS nito at hindi pahintulutan ang anumang money laundering at pagpopondo ng terorismo, pandaraya o tinangkang pandaraya sa anumang paraan. Ang ugnayan sa pagitan ng mga customer at ng tagabigay ng serbisyo (FXChoice) ay pinangangasiwaan ng Mga Tuntunin at Kondisyong ito, Kasunduan ng Kliyente, mga dugtong dito, at ibang mga alituntunin, regulasyon at iskedyul na itinakda ng tagabigay ng serbisyo, na tinatanggap ng customer.
 19. Malaya ang FXChoice na baguhin ang kompanya ng pagpoproseso ng card nang unilateral para sa iba’t-ibang bansa at, bilang resulta, ang mga kondisyon para sa mga deposito at pagwi-withdraw sa card.

Mga karapatan at obligasyon ng mga kliyente:

 1. Kapag ginagamit ang Virtual POS, na sumasailalim sa Mga Tuntunin at Kondisyong ito para sa pagdeposito sa kanilang trading account para sa mga serbisyo ng trading sa Forex, mahahalagang metal at mga CFD, ang kliyente, na siyang isang may-ari ng card, ay dapat sumunod sa mga ito:
  1. Hindi tumatanggap ang tagabigay ng serbisyo ng mga pagbabayad mula sa mga ikatlong partido.
  2. Hindi tumatanggap ang tagabigay ng serbisyo ng anumang mga pagbabayad mula sa rehiyong may mataas na panganib, dahil sa mga pangangailangan ayon sa regulasyon.
  3. Ang pangalan ng may-ari ng card ay dapat palaging magkatugma sa pangalan ng customer ng trading account.
  4. Huwag ibigay ang card o activation code / PIN / 3D Secure password sa ibang mga tao, ayon sa pagkabanggit, o isiwalat sila sa ibang mga tao.
 2. Obligado ang mga customer na sundin ang Mga Tuntunin at Kondisyong ito at gamitin ang kanilang mga card para sa pagdeposito ng mga pondo sa kanilang mga trading account para sa mga serbisyo ng trading sa Forex, mahahalagang metal at mga CFD ayon lamang sa mga naaangkop na kontraktwal at legal na probisyon.
 3. Dahil sa mga detalye ng proseso ng pagbabayad sa card, papalitan ang lahat ng pondo sa EUR, USD o GBP sa oras na matanggap ang mga ito. Kahit na ang credit/debit card account at ang trading account sa tagabigay ng serbisyo ay nasa parehong currency (hal. EUR), maaaring may pagkakaiba sa pagitan ng halagang winithdraw mula sa credit/debit card at ang halagang idineposito sa trading account.
 4. Hindi sinisingil ng tagabigay ng serbisyo ang mga customer nito, at hindi rin nila kailangang magbayad ng komisyon sa tagabigay ng serbisyo, para sa mga transfer sa pamamagitan ng pagbabayad sa card. Gayon pa man, maaaring singilin ang mga customers para sa mga bayad sa mga ikatlong partido, tulad ng mga bayad sa (mga) kompanya ng pagpoproseso/bangko, na nagbibigay ng mga serbisyong Virtual POS sa FXChoice; mga bayad sa institusyong nagkaloob ng mga pambayad na card ng mga customer; mga bayad sa isang intermediary bank o correspondent bank o internasyonal na organisasyon ng card (kung mayroon man).

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

 1. Maaaring gamitin ng mga customer ang mga sumusunod na impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa komunikasyon tungkol sa mga katanungan ng customer tungkol sa pagtanggap, pagpoproseso at pagseserbisyo sa mga pagbabayad na hindi cash gamit ang mga pambayad na card sa sarili nitong virtual POS terminal para sa pagdeposito ng mga pondo sa kanilang trading account para sa mga serbisyong trading sa Forex, mahahalagang metal at mga CFD:
  1. Postal address: 8F Hollywood Road 30, Central, Hong Kong
  2. Email: backoffice@myfxchoice.com
 2. Bilang resulta ng mga kontraktwal na ugnayan ng FXChoice sa mga partner at tagaproseso ng card nito, kung saan pinagkasunduan ng mga partido ito, maaaring maiproseso ang ilang transaksiyon sa pamamagitan ng ibang operator na may hawak ng isang Virtual POS. Sa ganitong mga kaso, makakatanggap ang kliyente ng isang abiso sa kanyang Backoffice kasama ang lahat ng detalye at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng kompanya.

Mga pinagtatalunang pagbabayad

 1. Kung sakaling ang tagabigay ng serbisyo o ang tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad nito ay may anumang alinlangan tungkol sa mga pagbabayad na isinagawa gamit ang mga ninakaw, peke o iregular na card na isinagawa nang walang kaalaman at pagsang-ayon ng awtorisadong may-ari ng card, ang tagabigay ng serbisyo ay magkakaroon ng karapatang magsagawa ng isang imbestigasyon, at ang may-ari ng card ay kailangang makipagtulungan at ibigay ang impormasyon at mga dokumentong hinihiling ng tagabigay ng serbisyo, tagabigay ng serbisyo ng pagbabayad o organisasyon ng card hinggil sa mga pinagtatalunang pagbabayad.
 2. Babayaran ng may-ari ng card ang tagabigay ng serbisyo para sa anumang mga pinsala, pagkalugi o gastos kung napatunayan na nagresulta ang mga ito mula sa paglabag ng mga probisyong itinakda sa Mga Tuntunin at Kondisyong ito.

Pagsisiwalat ukol sa Panganib

Ang FX Choice Limited (simula rito tinutukoy bilang ‘FXChoice’) ay isang kompanya sa pamumuhunan na pinangangasiwaan ng Financial Services Commission (numero ng lisensya: 000067/301).

Hindi ginagarantiya at hindi maaaring garantiyahan ng FXChoice ang paunang kapital ng portfolio ng Mga Kliyente o ang halaga nito sa anumang oras, o anumang perang pinuhunan sa anumang instrumentong pinansyal.

Dapat walang-pasubaling kinikilala at tinatanggap ng Kliyente na, maging anuman ang anumang impormasyong maaaring ibigay ng Kompanya, ang halaga ng anumang pamumuhunan sa Mga Instrumentong Pinansyal ay maaaring magbago at posible ring mawala ang halaga nito.

Dapat walang-pasubaling kinikilala at tinatanggap ng Kliyente na may malaking panganib na magkaroon ng mga pagkalugi at pinsala bilang resulta ng pagbili at/o pagbebenta ng anumang Instrumentong Pinansyal at tinatanggap at idinedeklara nila na handa silang makipagsapalaran.

Hindi dapat magsagawa ang Kliyente ng anumang pamumuhunan nang direkta o hindi direkta sa Mga Instrumentong Pinansyal maliban kung alam at nauunawaan nila ang mga panganib sa hinaharap na kaakibat sa bawat Instrumentong Pinansyal.

Dapat ideklara ng Kliyente na nabasa, naunawaan at walang-pasubaling tinanggap nila ang sumusunod:

 • Ang impormasyon sa nakaraang pagganap ng isang Instrumentong Pinansyal ay hindi ginagarantiya ang pagganap nito sa kasalukuyan at/o hinaharap. Ang paggamit ng makasaysayang datos ay hindi maituturing na umiiral o ligtas na forecast tungkol sa kaukulang pagganap sa hinaharap ng Mga Instrumentong Pinansyal kung saan tumutukoy ang nasabing impormasyon.
 • Maaaring hindi kaagad maging liquid ang ilang Instrumentong Pinansyal bilang resulta ng bumabang demand at maaaring wala sa posisyon ang Kliyente na ibenta sila o madaling makakuha ng impormasyon tungkol sa halaga ng Mga Instrumentong Pinansyal na ito o ang hangganan ng mga nauugnay na panganib.
 • Kapag kinakalakal ang isang Instrumentong pinansyal sa isang currency na naiiba sa currency ng bansang tinitirahan ng Kliyente, ang anumang pagbabago sa mga halaga ng palitan ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa halaga, presyo at pagganap nito.
 • Ang isang Instrumentong Pinansyal na nasa mga dayuhang market ay maaaring magbigay-lugar sa mga panganib na naiiba sa mga karaniwang panganib ng mga market sa bansang tinitirahan ng Kliyente. Sa ilang kaso, maaaring mas malalaki pa ang mga panganib na ito. Ang prospect ng tubo o pagkalugi mula sa mga transaksiyon sa mga dayuhang market ay naaapektuhan din ng pagbabagu-bago ng presyo.
 • Ang isang Derivative na Instrumentong Pinansyal (hal. option, future, forward, swap, contract for difference) ay maaaring maging isang non-delivery spot transaction na nagbibigay ng pagkakataong tumubo sa mga pagbabago sa mga halaga ng currency, kalakalal, mga indise ng pamilihang sapi o presyo ng mga sapi na tinatawag na underlying instrument.
 • Ang halaga ng derivative na instrumentong pinansyal ay maaaring direktang maapektuhan ng presyo ng security o anumang ibang underlying asset na layunin ng adkisisyon.
 • Hindi dapat bumili ang Kliyente ng isang derivative na instrumentong pinansyal maliban kung handa siyang makipagsapalaran na mawala ang lahat ng perang pinuhunan niya at pati na rin ang anumang karagdagang komisyon at ibang mga gastos na natamo.
 • Kinikilala at tinatanggap ng Kliyente na may ibang mga panganib na hindi nakadetalye sa itaas.

Mga virtual (Crypto) currency — Paunawa sa Babala ng Panganib

 • May kaakibat na panganib ng pagkalugi ng kapital ang lahat ng trading.
 • Ang mga virtual (Crypto) currency tulad ng Bitcoin at ibang Mga Cryptocurrency ay hindi pinangangasiwaan ng anumang lupon ng pangangasiwa at sa gayon ay hindi protektado kung babagsak o hahapay ang platform na nagpapalit o naghahawak ng virtual currency. Palaging may panganib na nauugnay sa pagbili, paghawak o pangangalakal ng mga virtual currency.
 • Dapat tandaan ng mga kliyente na hindi pinangangasiwaan o nililisensiyahan ng FSC ang mga virtual na currency; samakatuwid, ang mga virtual na currency ay nasa labas ng saklaw ng mga pinangangasiwaang serbisyong pampuhunan ng Kompanya.
 • Ang mga presyo ng Mga Cryptocurrency ay sobrang pabagu-bago, maaaring biglang pumalit, anuman ang pangkalahatang kondisyon ng market at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng pinuhunang kapital sa loob ng maikling panahon. Mangyaring tandaan ang lahat ng panganib na nauugnay sa pangangalakal ng Cryptocurrency. Bago subukan ang trading o pamumuhunan sa Cryptocurrency, kailangang may detalyado at napapanahong kaalaman tungkol sa mga nauugnay na teknolohiyang blockchain.
 • Kinikilala at nauunawaan mo na sa pagbasa ng Paunawa sa Babala ng Panganib na ito, ipinagbigay-alam sa iyo ang mga partikular na panganib na kaakibat sa mga desisyon sa pamumuhunan na nauugnay sa Mga Cryptocurrency. Kinikilala at nauunawaan mo na ang impormasyong kabilang sa Babalang ito ay hindi maaari at hindi isinisiwalat o nililinaw nang buo ang lahat ng panganib na kaakibat sa trading o pamumuhunan sa Cryptocurrency.

Dapat tanggapin ng Kliyente ang panganib na ang kanyang mga trade sa Mga Instrumentong pinansyal ay maaaring sumasailalim, o sa kalaunan, sumailalim sa buwis at/o anumang ibang aransel, halimbawa dahil sa mga pagbabago sa lehislasyon o ang kanyang personal na sitwasyon. Hindi ginagarantiya ng Kompanya na walang buwis at/o anumang ibang stamp duty ang dapat bayaran. Ang Kliyente ay reponsable para sa anumang buwis at/o anumang ibang aransel na maaaring ipataw na may kinalaman sa kanyang mga trade.